Foreningen Danmarks Privatmejerier

Foreningens formål er at varetage det private mejeribrugs interesser.

Disse interesser skal særlig ses i forholdet Mejeriforeningen, lovgivningsmagten og centraladministrationen.

Foreningen vil endvidere søge at højne det private mejeribrugs faglige stade bl.a. ved arrangering af udstillinger, konkurrencer og lignende.

Endelig er det foreningens formål at virke som organ for valg af repræsentanter for det private mejeribrug til Mejeriforeningen og de under denne organisation nedsatte udvalg.

Foreningen er dog ikke beføjet til med bindende virkning for medlemmerne at indgå nogen form for aftaler.

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der aktivt driver privat mejerivirksomhed som ejer, forpagter eller bestyrer. Det bemærkes herved, at hvert mejeri på foreningens generalforsamling kun har én stemme.

Lars Johannes Nielsen

Lars Johannes Nielsen

Chefkonsulent, Projektleder for IFC, Branchesekretariatet/mejeri

Mobil: 30831081

E-mail: ljn@lf.dk